گرانول

اجزاء ماشین تزریق پلاستیک

تشريح ساختمان دستگاه تزريق مقدمه : به دستگاههايي كه از طريق فشار هيدروليك مواد پليمر ذوب شده را به داخل قالبي هدايت و تزريق نمايد , تا قطعه اي شكل…

USAIran