هیدرولیک

اجزاء هيدروليك دستگاه تزريق

كليه حركتهاي يك دستگاه تزريق توسط فشار و حركت روغن در مواد هيدروليك انجام مي پذيرد . حركت روغن در مواد و كنترل فشار آن و همچنين كنترل مسير روغن…

USAIran