ترموستات

سيستم برق و فرمان دستگاه تزريق

سيستم برق و فرمان دستگاه تزريق

جهت كنترل حركتهاي دستگاه و تنظيم آنها و كنترل سيستم حرارتي در دستگاه تزريق تجهيزاتي به شرح زير بكار رفته است: اين كليد جهت وصل كردن جريان برق به تابلو…

USAIran